GSSSB ઓફીસ આસિસ્ટન્ટ ભરતી 2024: 31 જાન્યુઆરી સુધી ભરી શકાશે ફોર્મ

GSSSB ઓફીસ આસિસ્ટન્ટ ભરતી 2024

GSSSB ઓફીસ આસિસ્ટન્ટ ભરતી 2024: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB ) દ્વારા ઓફીસ આસિસ્ટન્ટ ની 210 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર, સતાવાર વેબસાઇટ https://gsssb.gujarat.gov.in પર ભરતીની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થઇ છે,અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 31/01/2024 છે. GSSSB ઓફીસ આસિસ્ટન્ટ ભરતી 2024 GSSSB Office Assistant Recruitment 2024 : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ( GSSSB ) દ્વારા … Read more