યુજીસી નેટની પરીક્ષા રદ કરવામાં આવી

યુજીસી નેટની પરીક્ષા

UGC નેટ પરીક્ષા રદ કરવામાં આવી છે. આ માહિતી શિક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા આપવામાં આવી છે. શિક્ષણ મંત્રાલયે કહ્યું કે 18 જૂન, 2024ના રોજ લેવાયેલી NET પરીક્ષાની પવિત્રતા સાથે ચેડા કરવામાં આવ્યા છે. ભારતીય સાયબર ક્રાઈમ કોઓર્ડિનેશન સેન્ટર (14C) દ્વારા આપવામાં આવેલા ઈનપુટ મુજબ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. NEETની જેમ, UGC NET પરીક્ષા પણ નેશનલ … Read more