જામનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024: આરોગ્ય શાખા દ્વારા જુદી જુદી જગ્યાઓ માટે ભરતી, પગાર પણ ₹ 15,000 થી શરુ

જામનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024

જામનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024 : જામનગર મહાનગરપાલિકા આરોગ્ય શાખા હસ્તક નેશનલ હેલ્થ મિશન હેઠળ વિવિધ પોસ્ટ માટે 11 માસ માટે કરાર આધારિત ભરતી કરવા માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. Jamnagar Municipal Corporation ભરતી 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે … Read more