ગુજરાત પોલીસ ભરતી 2024-25: ભરતી પ્રક્રિયાનું અંદાજીત સમયપત્રક

ગુજરાત પોલીસ ભરતી 2024-25

ગુજરાત પોલીસ ભરતી 2024 : લોકરક્ષક તથા પો.સ.ઈ. ભરતીના ઉમેદવારો પરીક્ષાની તૈયારીનું આગોતરૂ આયોજન કરી શકે તે માટે પરીક્ષાનું અંદાજીત સમયપત્રક આ સાથે મુકવામાં આવે છે. આ અંદાજીત સમયપત્રક છે, જુદા જુદા કારણોસર તેમાં ફેરફાર થઇ શકે છે. આ પણ ખાસ વાંચો: જમ્યા બાદ ચાલવાથી થતા ફાયદાઓ માટલાનું પાણી પીવાના ફાયદા ગુજરાત પોલીસ ભરતી 2024-25 … Read more